Oudercommissie

Ouders van kinderen bij een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang kunnen plaatsnemen in de oudercommissie van de betreffende locatie. Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd.

Doel van oudercommissie

Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren. De oudercommissie onderhoudt daartoe contact met de ouders, de organisatie en de GGD.

Samenstelling oudercommissie

In de oudercommissie zitten vanwege de onafhankelijkheid alleen ouders, dus geen (pedagogisch) medewerkers, houders, locatiemanagers of andere medewerkers. Medewerkers die een kind hebben dat op dezelfde locatie wordt opgevangen, mogen niet plaatsnemen in de oudercommissie. Per organisatie zijn regels opgesteld rondom het aannamebeleid en hoeveel leden er in de oudercommissie kunnen zitten. Dat legt de organisatie vast in het oudercommissiereglement.

Rechten en taken oudercommissie

De oudercommissie heeft het recht (on)gevraagd te adviseren over:

  • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid;
  • het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid;
  • de openingstijden;
  • het beleid rondom voorschoolse educatie;
  • vaststelling en wijziging van de klachtenregeling;
  • de prijs van de kinderopvang.

Bij kinderdagverblijf Pippi heeft elke locatie een oudercommissie. Soms vergaderen we met alle locaties samen dit gaat in overleg met wat jullie fijn vinden als oudercommissie. Hoe vaak we bij elkaar komen is verschillend. Meestal is het 3 a 4 keer per jaar. Ook dit gaat in overleg.