Reglement en Richtlijnen

 1. Kinderdagverblijf Pippi Algemeen

Kinderdagverblijf Pippi is geopend van maandag t/m vrijdag van 7:00 tot 18.30 uur

Kinderdagverblijf Pippi is het gehele jaar geopend met uitzondering van nationale feestdagen: nieuwjaarsdag, Bevrijdingsdag (eens in de 5 jaar), Hemelvaartsdag, Koningsdag, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag. 5 December, Kerstavond en Oudjaarsavond is het kinderdagverblijf om 17.00 uur gesloten.

Kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen op de dagopvang van het kinderdagverblijf worden geplaats. Wanneer een kind 4 jaar is geworden maar nog geen gebruik maakt van de basisschool mag dit kind op het dagverblijf blijven. Zodra er gebruikt gemaakt wordt van de basisschool mag het kind niet meer worden opgevangen op de dagopvang van het kinderdagverblijf.

 1. Richtlijnen met betrekking tot brengen en ophalen
  – Tot het moment van ophalen ligt de verantwoordelijkheid voor het kind bij de pedagogisch medeweker. Bij het ophalen ligt de verantwoordelijkheid voor het kind bij degene die het kind komt ophalen.
  – Wanneer een kind door iemand anders dan gebruikelijk wordt opgehaald, verzoeken wij ouders dit vooraf aan de pedagogisch medewerker te melden. Deze zal dan ook vragen of ouders hier schriftelijk toestemming voor willen geven. Wanneer wij niet weten dat iemand anders het kind komt ophalen geven wij het kind niet mee.
  – Ouders dienen bij het brengen en ophalen altijd even contact te hebben gehad met de pedagogisch medewerker.
 1. Richtlijnen met betrekking tot de bereikbaarheid van de ouders
  – Om in geval van nood ouders direct te kunnen bellen, heeft iedere groep haar eigen map met daarin alle gegevens van de kinderen van de groep. Wijzigingen (met name in mobiele nummers) dienen door ouders zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden aan de pedagogisch medewerker van de groep.

  – Afspraken die met ouders gemaakt worden over kinderen worden genoteerd in het communicatieschrift. Alleen medewerkers lezen dit schrift voor aanvang van hun dienst. Ook worden hier bijzonderheden in genoteerd.
 1. Richtlijnen met betrekking tot flexibele/extra opvang en ruilen (vakantie/ziekte)
  – Ouders die hebben gekozen voor een flexibel contract dienen aanvragen door te geven via onze ouderapp KOVnet. Ouders kunnen tot 6 weken vooruit plannen. Zij dienen altijd minimaal 3 uur aaneengesloten af te nemen. Zodra het verzoek binnen komt, word deze beoordeeld en u ontvangt een goed of afkeuring.

  – Ruilen of het afnemen van een extra dagdeel is alleen mogelijk wanneer de groepsgrootte dit toelaat. Ook dit kan worden aangevraagd via de ouderapp KOVnet.
  – Ziektedagen mogen niet worden geruild of ingehaald.
  – Wanneer een kind tijdens de vakantie geen gebruik maakt van het dagverblijf/bso is restitutie van de factuur niet mogelijk.
 2. Tarieven en betaling
  – De tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. Voor flexibele opvang geldt een ander tarief.

  – Indien een kind plaatsing niet tijdig opgezegd is dienen wij de kosten toch in rekening te brengen.
  – Betaling van een kindplaats zal maandelijks plaatsvinden middels een automatische incasso. Vaste opvang incasseren wij altijd vooraf. Flexibele opvang incasseren wij altijd achteraf.
  – Eenmaal per jaar wordt aan alle ouders de jaaropgaaf verstrekt. Deze zijn voor ouders te downloaden in het ouderportaal.
 3. Richtlijnen met betrekking tot protocollen en beleidsplannen
  – Pedagogisch medewerkers werken volgens opgestelde protocollen en beleidsplannen.

  – Na het opstellen van een protocol heeft het personeel inzage en kan het op- of aanmerkingen geven.
  – Daarna worden protocollen en beleidsplannen openbaar gesteld aan de oudercommissie.
  – Protocollen en beleidsplannen van kinderdagverblijf Pippi zijn voor ouders en personeel desgewenst in te zien op kantoor.
 4. Richtlijnen met betrekking tot ziekte en medicijnen
  – De pedagogisch medewerker bepaald in overleg of het kind toegelaten kan worden bij het kinderdagverblijf. Wanneer een kind ziek is, kan het niet worden opgevangen bij kinderdagverblijf Pippi.

  – Een besmettelijke ziekte van het kind of van andere gezinsleden moet zo spoedig mogelijk gemeld worden. In het geval van een besmettelijke ziekte neemt het kinderdagverblijf contact op met de GGD, waarna het kinderdagverblijf de aanwijzingen van de GGD opvolgt.
  – Wanneer een ouder gebeld wordt dat zijn/haar kind ziek is, dient deze zo spoedig mogelijk gehaald te worden. Wanneer een ouder niet in de gelegenheid is om het zelf op te halen, dan willen wij graag weten wie dan wel het kind op komt halen.
  – Afmelden van kinderen (wegens ziekte of andere zaken) graag voor 09.00 uur.
  – Als een kind ziek is kan deze dag niet geruild worden.
  – Medicijnen mogen alleen toegediend worden, wanneer ze uitgeschreven worden door een arts en worden pas na schriftelijke toestemming van de ouders geven aan het kind.
  – Wij dienen nooit paracetamol toe!
  – Pedagogisch medewerkers houden zich te allen tijden aan het ziektebeleid en protocollen van kinderdagverblijf Pippi.
 5. Richtlijnen met betrekking tot de maaltijden
  – Eten en drinken wordt door Pippi verzorgd, tot 07.30 uur is het mogelijk om de kinderen bij het kinderdagverblijf te laten ontbijten.

  – Het is mogelijk om ’s avonds een warme maaltijd mee te eten. Dit dient voor 15.00 uur te worden doorgegeven. Hier wordt een vergoeding voor gevraagd van €3,95.
  – Kinderen eten bij de lunch eerst één boterham met groentespread, daarna mogen ze iets hartigs kiezen voor op de boterham.
  – ’s morgens rond 09.00 uur en ’s middags rond 15.00 bieden wij de kinderen een tussendoortje aan in de vorm van groente en fruit.
  – Tijden de maaltijden eten we allemaal aan tafel.
  – Kinderen gaan voor het eten nog plassen en handen wassen.
  – Kinderen krijgen altijd extra drinken bij warm weer of als ze erom vragen.
  – Kinderen tot 1 jaar volgen een eigen voedingsschema. Wij volgen dan ook zoveel mogelijk het patroon van thuis. De groentehap geven wij op het gewenste tijdstip. Ouders dienen dit zelf mee te geven.
  – Wanneer kinderen allergieën hebben, dienen ouders zelf voor het eten te zorgen.
  – Ouders worden verzocht de volgende zaken mee te nemen van huis; schone kleren, slaapzak/knuffel/speen, voor baby’s een fles en voeding gelabeld met naam en datum.
 1. Richtlijnen met betrekking tot eigendommen van de kinderen
  – Ieder kind heeft op het dagverblijf een eigen kastje of laatje voor zijn/haar spullen.

  – Pedagogisch medewerkers controleren regelmatig de spenen op scheurtjes.
  – Er mag geen speelgoed van thuis meegenomen worden.
  – Wanneer kinderen sieraden dragen vragen wij ouders hier verklaring voor te tekenen.
 1. Richtlijnen met betrekking tot de leefruimte
  – Pedagogisch medewerkers leren kinderen respect te hebben voor de omgeving.

  – Binnen lopen wij niet op schoenen. Wanneer kinderen niet graag op sokken lopen is het mogelijk om pantoffeltjes mee te nemen.
  – We rennen niet binnen, ook klimmen we niet en gooien we niet met speelgoed.
  – Op het dagverblijf wordt intensief gespeeld en geknutseld waardoor kleding van de kinderen vies kan worden. Ouders dienen hier rekening mee te houden. Pippi is niet verantwoordelijk voor de schade aan kleding.
 1. Richtlijnen met betrekking tot de slaapkamer
  – Kinderen die wakker zijn worden direct uit bed gehaald, ze mogen niet zelf uit bed komen.

  – Er gaan geen spullen/speelgoedjes meer naar bed m.u.v. speen (zonder koord) en/of knuffel.
  – De kinderen worden regelmatig in de slaapkamers gecontroleerd.
 1. Richtlijnen met betrekking tot het buitenterrein
  – Pedagogisch medewerkers controleren voor het buitenspelen of het hek gesloten is en controleren de buitenruimte op zwerfvuil.

  – Pedagogisch medewerkers houden zodanig toezicht op de kinderen dat; zij niet op de omheining klimmen, zij niet gooien met speelgoed, zij alleen netjes op de toestellen zitten, zij niet op de glijbaan klimmen.
  – Bij zonnig en warm zomerweer worden de kinderen ingesmeerd met zonnebrandcrème.
  – Het speelgoed wordt aan het einde van het buitenspelen of aan het einde van de dag opgeruimd. Kapot speelgoed wordt verwijderd of gerepareerd.
  – Bij sneeuw/ijzel wordt de entree schoongeveegd en wordt er zout gestrooid. Dit gebeurd door de eerste pedagogisch medewerker die aanwezig is.
  – Als het erg warm is gaan wij tussen 12:00 uur en 15:00 uur niet naar buiten.
  – Wij gaan graag naar buiten ook als het wat kouder is. Ouders dienen met de kleding van de kinderen hier rekening mee te houden. Bijvoorbeeld: warme kleding mee in de winter, laarzen en kleding die vies mag worden.
  – Soms verlaten wij het terrein van het dagverblijf voor bijvoorbeeld een wandeling. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) hier bezwaar op hebben vernemen wij dit graag schriftelijk.
 2. Aansprakelijkheid
  – Het kinderdagverblijf stelt zich niet aansprakelijk voor het beschadigen of wegraken van kleding of meegebrachte spullen.

Overige
– Kinderdagverblijf Pippi is aangesloten bij de Geschillen commissie kinderopvang. Zij zijn een onafhankelijke en deskundige commissie, die speciaal in het leven is geroepen om klachten te behandelen over kinderdagverblijven. Het kinderdagverblijf heeft een intern klachtenreglement opgesteld, welke voor iedereen is in te zien op onze website.

– Per 1 juli 2013 is wettelijk vastgelegd dat bij dagopvang van kinderen van 0 tot 4 jaar, een pedagogisch medewerker de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl zij gezien of gehoord kan worden. Graag verwijzen wij u naar ons pedagogisch beleidsplan waarin staat beschreven hoe wij hier binnen kinderdagverblijf Pippi vorm aan geven.